Skip to main content

Ко може да конкурише

Другим јавним позивом за пројекат Светске банке за конкурентну пољопривреду Србије су подржани сектори производње млека и меса, пчеларство и аквакултура и с тога, поред општих услова, важе и посебни услови за ове секторе (зацрвењено).

Програм подршке обухвата прихватљиве инвестиције за примарну пољопривредну производњу и диверзификацију дохотка у руралним подручјима:
1. производња млека;
2. производња меса;
3. пчеларства;
4. аквакултуре (шаранске и пастрмске рибе)
5. производња воћа, поврћа, грожђа и цвећа;
6. производња осталих усева;
7. стари и уметнички занати, односно домаће радиност

Право на коришћење бесповратних средстава имају:
1. Физичко лице – носилац комерцијалног породичног пољопривредног газдинства;
2. Предузетник
- носилац комерцијалног породичног пољопривредног газдинства;
- уписано у Регистар привредних субјеката и има активан статус;
- у АПР није регистровано да му је изречена правноснажна судска или управна мера забране обављања делатности;
- у АПР није регистровано да је осуђивано због привредног преступа;
- у АПР није регистрован поступак ликвидације или стечаја, нити је престао да постоји услед судске или одлуке другог органа са обавезујућом снагом;
- је разврстано у микро, мало или средње правно лице, у складу са законом којим се уређује рачуноводство
3. привредно друштво
- носилац комерцијалног породичног пољопривредног газдинства;
- уписано у Регистар привредних субјеката и има активан статус;
- у АПР није регистровано да му је изречена правноснажна судска или управна мера забране обављања делатности;
- у АПР није регистровано да је осуђивано због привредног преступа;
- у АПР није регистрован поступак ликвидације или стечаја, нити је престао да постоји услед судске или одлуке другог органа са обавезујућом снагом;
- је разврстано у микро, мало или средње правно лице, у складу са законом којим се уређује рачуноводство
- у структури власништва има мање од 25% јавног капитала
- није у групи повезаних лица у којој су неки од чланова велика правна лица;
4. земљорадничка задруга
- са најмање 5 чланова задруге који су уписани у Регистар као носиоци или чланови 5 различитих РПГ у активном статусу
- носилац комерцијалног породичног пољопривредног газдинства;
- уписано у Регистар привредних субјеката и има активан статус;
- у АПР није регистровано да му је изречена правноснажна судска или управна мера забране обављања делатности;
- у АПР није регистровано да је осуђивано због привредног преступа;
- у АПР није регистрован поступак ликвидације или стечаја, нити је престао да постоји услед судске или одлуке другог органа са обавезујућом снагом;
- је разврстано у микро, мало или средње правно лице, у складу са законом којим се уређује рачуноводство.

Посебни услови:
1. производња млека - до 19 млечних крава (за изградњу и опремање)
2. производња меса - укупни капацитет објекта уписаног у Регистар објеката: (за изградњу и опремање)
− до највише 19 говеда и/или
− до највише 149 оваца и коза и/или
− до највише 29 крмача и/или
− до највише 99 товних свиња по турнусу и/или
− до највише 3,999 бројлера по турнусу и/или
− до највише 399 товних ћурки по турнусу,
3. пчеларство - од 5 до 1.000 кошница пчела (за набавку опреме)
4. аквакултура (шаранска и пастрмска риба) објекат уписан у Регистар, као и Регистар објеката, односно Регистар одобрених објеката, у складу са законом којим се уређује ветеринарство (за набавку опреме)
5. производња воћа, поврћа, грожђа и цвећа (за набавку опреме и механизације)
− до 0,5 хектара производње биљака у заштићеном простору;
− до 2 хектара јагодастог воћа, односно до 5 хектара осталог воћа;
− до 2 хектара грожђа, на парцелама које су уписане и у Виноградарски регистар
− до 3 хектара поврћа (на отвореном пољу);
− од 0,1 до 50 хектара цвећа (на отвореном пољу).
6. производња осталих усева (за набавку опреме и механизације)
− до 50 хектара под осталим усевима за инвестиције у набавку нових машина и опреме, изузев за набавку нових машина и опреме за наводњавање;
− до 100 хектара под осталим усевима за инвестиције у набавку нових машина и опреме за наводњавање.
7. стари и уметнички занати, односно домаће радиност (за набавку опреме)
− Да је регистровано за очување старих и уметничких заната, односно послова домаће радиности