Skip to main content

Бодовање и рангирање пријава

Након предаја Пријава за утврђивање права на коришћење бесповратних средстава Управа спроводи поступак бодовања и рангирања уредних Пријава на основу Елемената за бодовање и Обрасца 3 - За тријажу еколошких и социолошких стандарда у фази подношења пријаве за утврђивање права на коришћење бесповратних средстава), степен ризика у домену заштите животне средине и поштовања људских права, а на основу критеријума датих у оквиру Прилога 9 – Категорије ризика предложених Пројеката и релевантни инструменти еколошких и социолошких стандарда.

Уколико је приликом обраде Пријаве утврђено да је Пројекат у домену заштите животне средине и поштовања људских права процењен као:
- пројекат ниског, средњег или значајног утицаја – Пријава ће бити одобрена
- пројекат високог утиицаја- Пријава ће бити одбијена

У случају када постоји више подносилаца Пријава са истим бројем бодова према елементима за рангирање, предност има подносилац који је раније поднео Пријаву.

Образац 3 –   ЗА ТРИЈАЖУ ЕКОЛОШКИХ И СОЦИОЛОШКИХ СТАНДАРДА (ЕСС) У ФАЗИ ПОДНОШЕЊА  ПРИЈАВЕ ЗА УТВРЂИВАЊЕ ПРАВА НА КОРИШЋЕЊЕ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА (ПОН[3])

(Подносилац Пријаве да попуни за Пројекат)

  1. Овај документ се користи као пропратни материјал који има за циљ да обезбеди да су најбитнији еколошки и социолошки захтеви и питања узети у обзир током припреме секторски специфичног Еколошког Плана Управљања (ЕПУ[4]).

            Молимо Вас да означите одговарајуће поље са Да (Д), Не (Н) или Корисно (К) у делу за коментаре.

            Сажето објасните Ваше одговоре Д, Н или К којима сте означили одговарајуће поље у следећем поглављу, “Образложења“.

            Важно је напоменути да одговор са “Д“ не мора нужно да означава значајан ефекат или последицу, већ питање које захтева посебну пажњу и разматрање.

ДЕО I – АДМИНИСТРАТИВНИ И ОРГАНИЗАЦИОНИ ПОДАЦИ

 

Назив потпројекта

 

 

Локација потпројекта

(Град, Општина, Месна заједница)

 

 

Организациона структура (имена и контакт подаци)

Подносилац захтева

Суподносилац (коапликант)

 

Опис потпројекта (Молимо Вас, опишите главне карактеристике потпројекта и локацију потпројекта)                  

   

ДЕО II – КРИТЕРИЈУМ ЗА ЕЛИМИНАЦИЈУ ПРОЈЕКТА

 

 

ДА/НЕ

Коментар

 

Да ли пројекат спада у било коју од активности на Списку за елиминацију пројеката / активности?

 

 

ДЕО III –ОСНОВНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ О ПРЕДЛОЖЕНОМ ПРОЈЕКТУ И ПОДНОСИОЦУ ЗАХТЕВА

 

 

ДА/НЕ

Коментар

 

Да ли подносилац захтева има важећу оперативну дозволу, као и друге дозволе и сагласности? Дозволе могу да укључују: – Сагласност за урбанистички развој / захтеви за локацијске услове – Грађевинске лиценце / грађевинска дозвола – Употребна дозвола – Пропис о управљању водама   Ако не, да ли ће се ове инвестиције искористити за исправљање тог стања?

 

 

 

Да ли је пројекат на листи пројеката који подлежу обавезној еколошкој процени на основу домаћих закона и прописа?

 

 

 

Да ли је пројекат укључен у листу пројеката за које је обавезна еколошка дозвола/дозвола заштите животне средине?

 

 

 

Ако је одговор да, да ли подносилац захтева има еколошку дозволу или је у поступку стицања исте?

 

 

 

Да ли је подносилац захтева поднео потписану изјаву да су услови рада у складу са важећим националним законодавством о раду и заштити на раду?

 

 

 

Да ли су сви постојећи запослени подносиоца захтева редовно пријављени на пензијско и инвалидско осигурање (тј. Да ли је достављена потврда о уплаћеним доприносима, коју је издао надлежни порески орган)?

 

 

 

Да ли би се ангажовали/запослили нови радници за потребе потпројекта (унесите број у поље за коментаре)?

 

 

 

Да ли се предложени потпројект може сматрати релевантним за прилагођавање климатским променама или повећање отпорности на климатске промене?

 

 

ДЕО IV – НЕГАТИВНИ УТИЦАЈ ПРОЈЕКАТ И РИЗИЦИ – ИНФОРМАЦИЈЕ ОД ЗНАЧАЈА РАДИ УТВРЂИВАЊА КАТЕГОРИЈЕ ПРОЈЕКТА

 

 

ДА/НЕ

Коментар

 

Постоје ли назнаке да би подносилац захтева могао да користи неформалну радну снагу за потребе потпројекта?

 

 

 

Постоје ли назнаке да би подносилац захтева могао да запосли особе старости од 15 до 18 година, а да се не придржава законских одредби које се односе на запошљавање и заштиту таквих радника?

 

 

 

Да ли потпројект укључује неке значајне потенцијалне физичке опасности за раднике?

 

 

 

Земљани ресурси а. класирање, ровови или ископи у кубним метрима или хектару б. геолошке опасности (кварови, клизишта, поплаве, неинжењерски направљено пуњење итд.) ц. контаминирано земљиште или подземне воде на локацији д. прекомерни терет ван локације / одлагање отпада или неопходне позајмишне јаме у кубним метрима или тонама е. губитак висококвалитетних пољопривредних површина у хектарима

 

 

 

Пољопривредне и агрохемијске а. утицаји улазних сировина као што су семе и ђубриво б. утицај производног процеса на здравље људи и животну средину ц. други штетни утицај

 

 

 

Индустрије утицај оцедне и наплавне водеутицај пољопривредних пракси, попут интензивне пољопривредне производњеутицај осталих фактора  

 

 

 

Квалитет ваздуха а. значајно повећање емисије загађивача ваздуха на лицу места (изградња / рад) б. кршење важећих прописа о емисијама загађујућих материја у ваздуху или стандарда концентрације амбијенталног ваздуха ц. значајан пораст промета возила током изградње или експлоатације д. рушење или минирање за изградњу е. значајно повећање непријатних мириса током изградње или рада ф. значајне промене микроклиме

 

 

 

Водни ресурси и квалитет воде а. река, поток или језеро на лицу места или у кругу од 30 метара од изградње б. повлачење или испуштање у површинске или подземне воде ц. ископ или постављање насипа, уклањање шљунка из реке, потока или језера д. складиштење течних горива или опасних материја на велико на лицу места

 

 

 

Културолошки ресурси а. праисторијски, историјски или палеонтолошки ресурси у кругу од 30 метара од изградње б. локалитет / објекат са јединственим културним или етничким вредностима или заштићеном баштином унутар 30 метара од изградње

 

 

 

Биолошки ресурси а. уклањање вегетације или изградња у мочварама или приобалним подручјима б. употреба пестицида / родентицида, инсектицида или хербицида у хектару ц. изградња у или у близини одређеног станишта за дивље животиње д. постојање заштићених природних ресурса – вода, флора, фауна

 

 

 

Планирање и употреба земљишта потенцијални конфликт са околном употребом земљиштанеусаглашеност са постојећим кодексима, плановима, дозволама или условима пројектовањаизградња у националном парку или простору опредељеном за рекреацијустварање значајно непријатног извора светлости/осветљености  просторно измештање особа или појединаца на више од 6 месецистварање прекида или ометања комуналне или општинске услуге на период од више од 6 месеци за 10 или више особазначајан губитак неефикасне употребе минералних или необновљивих ресурсаповећање тренутног нивоа буке за преко 5 децибела на више месеци

 

 

 

Саобраћај, транспорт и пренос добара а. повећан број путовања возилима за више од 20% или проузрокована значајна загушења б. карактеристике дизајна пројекта узрокују или доприносе сигурносним опасностима ц. неадекватан приступ или хитни приступ за предвиђени обим људи или саобраћаја

 

 

 

Опасности а. знатно повећан ризик од пожара, експлозије или опасног испуштања хемикалија б. велике количине опасних материја или горива на месту складиштења дуже од 3 месеца ц. пројекат ће створити или значајно допринети опасности по људско здравље

 

 

 

Да ли би примена потпројекта подразумевала употребу пестицида или њихових варијација? Ако је одговор да, молимо наведите који.

 

 

 

Да ли постоји било који други аспект потпројекта који би у нормалном пословању или под посебним околностима проузроковао ризик или негативно утицао на животну средину, становништво или би се могао сматрати негативном променом окружења?

 

 

ДЕО V – РЕЗИМЕ КЉУЧНИХ ПРОЈЕКТНИХ КАРАКТЕРИСТИКА  

 

ДЕО VI – ОДЛУКА Предметни потпројекат је: [   ] Категорија 1 (низак ризик) – одобрена до захтева за попуњавање ЕСМП[5] контролне листе [   ] Категорија 2 (умерени ризик) – одобрена до захтева за развојем ЕСМП-а специфичног за локацију за потребе потпројекта [   ] Категорија 3 (значајан ризик) – одобрена до захтева за развијањем ЕСМП-а специфичног за локацију за потребе потпројекта [   ] Категорија 4 (висок ризик) – није одобрено за финансирање.

Име подносиоца захтева: 

Својим потписом и печатом подносилац захтева овим потврђује тачност и комплетност свих података датих у овом обрасцу.

 

Датум:

 

Локација:

 

Потпис:

Печат:

 

Име оцењивача::

 

Датум:

 

Локација:

 

Потпис:

 

Б. ОБЈАШЊЕЊЕ УТИЦАЈА ПО ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ: објаснити одговоре Д, Н и К

Ц. ПРЕПОРУЧЕНА АКТИВНОСТ (Означите одговарајућу акцију):

  1. мора да развије и одобри ЈУП пре примене. План за М&М треба придодати обиму посла подносиоца у циљу одобрења пројекта. *
  2. Пројекат се не може реализовати док ЈУП не одобри коначни нацрт процене. За активности у вези са набавком, употребом или обуком у вези са пестицидима, ПЕРУСАП ће бити припремљен за одобрење ЈУП-а.

 Д. ИДЕНТИФИКОВАНИ ЕКОЛОШКИ И СОЦИОЛОШКИ УТИЦАЈИ (укључујући физичке, биолошке и социјалне), ако постоје: (Користите ЕПУ алате као што је Леополд Матрик да бисте идентификовали значајне утицаје на животну средину)

Е. ПРЕПОРУЧЕНЕ МЕРЕ УБЛАЖАВАЊА НЕГАТИВНИХ ЕФЕКАТА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ(ако постоје):

Ф. ПРЕПОРУЧЕНЕ МЕРЕ ЗА ПРАЋЕЊЕ (ако постоје):

Елементи за бодовање подносилаца Пријаве у сврху рангирања

 Критеријум

 Подкритеријуми

Објашњење подкритеријума

Поени по подкритеријуму

Максималан број бодова по критеријуму

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приоритетне области у оквиру бесповратних средстава програма које Пројекат испуњава

Прилагођавање и ублажавање утицаја и ризика на климатске промене

Праћење климатских промена, мере прилагођавања и мере усмерене ка смањењу емисије гасова стаклене баште из пољопривредне производње

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

Побољшање технологије производње како би се боље управљало утицајима и ризицима од климатских промена

 

 

 

 

Технолошки развој и модернизација пољопривредне производње

Увођење технолошких побољшања и ефикаснијих система за пренос знања и иновација

 

 

 

 

 

2

Прилагођавање знања, технологије, производа и услуга прилагођених локалним условима

Повећање нивоа производње и употреба улазних сировина или опреме побољшаног квалитета

Повећана продуктивност и ефикасност у производњи на свим нивоима у читавом ланцу исхране

Јачање капацитета прерађивача хране за стварање нових производа са повећаном додатом вредношћу, користећи домаће сировине

Побољшани квалитет производа и промоција

Побољшане технолошке перформансе сектора производње хране и стварање нових производа у прехрамбеном ланцу.

 

 

Тржишни ланци и подршка развоју логистичког сектора

Развој нових сервиса у оквиру тржишних ланаца и јачање логистичке инфраструктуре у производњи и маркетингу хране

 

 

2

Јачање капацитета и мотивације произвођача за различите облике организовања

Јачање видљивости домаћих производа на тржишту

Формализација хоризонталних и/или вертикалних веза у тржишном ланцу

Заштита и унапређење животне средине и очување природних ресурса

Примена пољопривредних пракси прилагођених животној средини и биодиверзитету

 

2

Побољшани агро-еколошки системи планирања, управљања, праћења и контроле

Побољшање безбедности и квалитета производа

Примена међународних/регионалних стандарда у производњи хране и хране за животиње

2

 

 

 

 

 

Социјални статус подносиоца Пријаве

Да ли је подносилац Захтева млада особа (тј. особа млађа од 40 година у моменту објављивања Јавног позива?

 

За физичка лица или предузетнике

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

10

Да ли су већина власника или чланова особе млађе од 40 година у моменту објављивања Јавног позива?

 

За предузећа или задруге

Да ли је подносилац захтева особа женског пола?

 

За физичка лица или предузетнике

 

 

5

Да ли су већина власника или чланова особе женског пола

 

За предузећа или задруге

 

 

 

 

 

Резултати Пројекта

(у оснаживању веза у тржишном ланцу)

Да ли је подносилац Пријаве

члан задруге, у моменту објављивања Јавног позива?

 

За физичка лица или предузетнике

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

20

Да ли је подносилац Пријаве члан пословног удружења/кластера, у моменту

Објављивања Јавног позива?

 

За предузећа или задруге

Да ли је Пројекат део већег интегрисаног пројекта у ком учествује неколико примарних произвођача заједно са

агрегатором да би се постигао заједнички маркетиншки план?

 

 

За примарне пољопривредне произвођаче

 

 

15

Да ли Пројекат повезује

агрегатора са више од једног примарног произвођача?

 

За агрегаторе

 

3

Географски индикатори

Да ли се Пројекат спроводи у Подручју са отежаним условима рада у пољопривреди?

 

 

10

 

 

 

20

Да ли се под-пројекат спроводи у „неразвијеним” општинама (дефинисано одговарајућим актом Владе Републике Србије)?

 

III група – 5 бодова IV група – 10 бодова

 

10

Утицај на животну средину

 

 

Да ли су у оквиру Пројекта спроводе добровољни Стандарди одрживих система (органска производња и ГлобалГап) и да ли постоје сертификати?

У процесу конверзије у моменту објављивања Јавног позива

 

5

 

 

 

15

Сертификована органска производња, односно сертификат ГлобалГАП у моменту подношења Јавног позива

 

10

Имплементација

Да ли подносилац Пријаве има средњу школу?

За физичка лица или предузетнике

 

5

 

 

 

 

 

15

Да ли већина власника или чланова има средњу школу?

За предузећа или задруге

Да ли подносилац Пријаве има претходно искуство мерено бројем активних година од најмање 3 године у регистру предузећа или фарми (као власник или члан)?

 

 

5

Да ли подносилац Пријаве сарађује са пружаоцима саветодавних услуга (било у државном или приватном власништву) на пољу инвестиција?

 

 

5

Иновација

 

Да ли Пројекат подржава увођење дигиталних технологија?

 

5

 

 

10

 

Да ли Пројекат подржава увођење обновљивих извора енергије и унапређење и енергетске ефикасности?

 

 

5

МАКСИМАЛНИ БОДОВИ ПО ПОДНОСИОЦУ ЗАХТЕВА

100

Категорије ризика предложених потпројеката и релевантни инструменти еколошких и социолошких стандарда

I) Потпројекти са ниским нивоом ризика (потпројекти за које је вероватно да ће имати мали директни и штетни утицај – ЕСМП контролна листа или ЕСМП специфични за локацију су потребни само ако је неопходно)

Пољопривредни пројекти малих размера, ако нису успостављени конверзијом природног станишта, не користе пестициде и немају неке друге штетне утицаје на животну средину.
Пољопривреда, хортикултура, виногради и воћњаци (мали обим 5 ха)
− Стока (ситна врста – мање од 10 грла говеда, ситне стоке или 500 птица) – ако се доказује довољан капацитет за складиштење и управљање стајњаком или ако су повезане инвестиције део предложеног потпројекта
− Изградња силоса за сушење, чишћење, складиштење житарица
− Изградња пластеника (без котларница)
− Производња лана
− Куповина трактора и осталих пољопривредних машина *
− Агро-туризам
− Откуп семена
− Пчеларство
− Пољопривредне машине * (трактори, виногради, машине за сејање итд.)
− исхрана;
− млевење брашна
Трговина
− Трговина на велико и мало неопасном робом *
Услуге Пројекти означени са ‘’ * ’’ су они који нису потребни или су потребни да би имали ЕСМП специфичан за локацију, већ ЕСМП контролна листа

II) Потпројекти са умереним ризиком (потпројекти који могу имати одређене еколошке и социјалне утицаје, израда ЕСМП специфичног за локацију је обавезна)

Пољопривредни потпројекти малих размера (наведени изнад као „Категорија умереног ризика Светске банке“), ако су настали претварањем природног станишта, планирју употребу пестицида или значајне количине хемијских ђубрива и могу имати друге штетне утицаје на животну средину. За поновне потпројекте са значајним ризиком, детаљни ЕСМП ће бити довољан, као за потпројекте са умереним ризиком.
Пољопривредни потпројекти средњег обима
− Пољопривреда, хортикултура, виногради и воћњаци (средње интензивне операције 5-300 ха)
− Сточарство (средњи обим – од 10 до 500 грла говеда и до 1000 ситних преживара) * – ако доказује довољан капацитет за складиштење и управљање стајњаком или ако су сродна улагања део предложеног потпројекта
− Производња живинског меса од 500-3000 птица (потребне су посебне мере за смањење утицаја) – Изградња и рад површинског наводњавања и снабдевања пијаћом водом – Обрађивање земљишта (до 100 ха);
− Стварање фарми марикултуре и аквакултуре на рекама или језерима преко 0,5 0,25 ха (без егзотичних врста)
− Коришћење пољопривредног земљишта (10-25ха) у непољопривредне комерцијалне сврхе
− Коришћење нетакнутих земљишта и читавог простора за интензивну пољопривреду
− Изградња зграда за складиштење пољопривредних добара и производа
− Изградња складишта за хемијске пестициде и минерална ђубрива
− Складишта пољопривредних производа;

Напомена: * Иако се средње сточарство у принципу може сматрати прихватљивом делатношћу, али узимајући у обзир ниво ерозије пашњака у Србији, ову врсту активности усмерену на повећање броја стоке треба искључити или пажљиво прегледати (локација, статус пашњака итд.).

Прехрамбена индустрија (средња размера)
– Постројења за пољопривредну прераду, храну, пиће, семе, влакна (средња скала -> производња 1000 тона годишње)
– Индустрија конзерви (годишње прерадити од 3000 до 20.000 тона производа).
– Комплекс сточарских фарми (до 1000 животиња)
– млечни производи, млеко и млечне биљке
– кланице, погони за прераду меса и погони за прераду остатака животиња (средња скала -500 – 5000т / годишње)
– Изградња нових објеката или садња трајница.
Производња / пољопривредна прерада (мали обим)
– Индустрија конзерви (прерада сировина <1000 тона годишње).
– Сакупљање и прерада лековитог биља
– Изградња зграда, објеката и предузећа за прераду пољопривредних производа
– Стварање прехрамбене индустрије за полупроизводе (производни капацитет <1000 тона годишње)
– Производња безалкохолних пића

III) Остали потпројекти умереног ризика (врсте активности са листе Националне категорије III утицаја на животну средину) – ЕСМП специфичан за локацију је обавезан:

1. Бензинске станице, паркиралишта;
2. Сточарски комплекси;
3. Житнице;
4. Мале радионице за производњу вина и производњу ферментисаних пића,
5. Мале радионице за производњу производа од глине и грађевинског материјала;
6. Мале радње за обраду коже;
7. Мале хидроелектране (снаге мање од 30 kw);
8. Месна индустрија (кланице и прерада);
9. предузећа за прераду вуне;
10. Јавна угоститељска предузећа са више од 50 места;
11. Живинарске фарме;
12. Реконструкција и мелиорација наводњаваних површина на површини од 100 до 1000 хектара;
13. Поправка мотора и машина, као и њихово бојење;
14. Поправка производа од гуме са рестаурацијом гума;
15. Рибарство, укључујући прераду рибе;
16. Пијаце са више од 50 места;
17. Монтажа и поправка електричне опреме;
18. Стакленици са котларницама;
19. Фабрике за производњу кондиторских производа;
20. Расхладна постројења капацитета већег од 50 тона

Потпројекти са значајним ризиком (предмети и активности са списка Националне категорије IV утицаја на животну средину) – ЕСМП за поједине локације је обавезан

1. Изградња и реконструкција система управљања водама на фарми, изградња водовода унутар газдинства;
2. Ветеринарске амбуланте;
3. Вулканизација и мањe поправke аутомобила;
4. Гараже и паркиралишта предузећа, организација и јавне намене;
5. Мале продавнице тепиха;
6. Мале продавнице ткања и шивења;
7. Мале текстилне радионице (прерада вуне, вате);
8. Мини млинови;
9. Мала предузећа за сушење меса и рибљих производа
10. Обрада камена за облагање;
11. објекти за рекреацију и цивилну намену, као и друштвени и културни објекти који немају котларнице и постројења за пречишћавање повезане са канализацијом;
12. Тачке прихватања и складишта чаура;
13. Пијаце са мање од 50 места;
14. Реконструкција и мелиорација старих наводњаваних површина на површини мањој од 100 хектара;
15. Пекара, производња пекара и тестенина.