Skip to main content

Износ и предмет донација

Да би пројекат био прихватљив потребно је да вредност прихватљивих трошкова са ПДВ-ом износи:
• од 20.000 евра у динарској противредности
• до 50.000 евра у динарској противредности

од чега је:
1) 50% - бесповратна средства
2) 10% - сопствено учешће корисника и
3) 40% - кредит пословних банака, са којима министарство надлежно за послове пољопривреде има потписан Уговор о пословно-техничкој сарадњи.

Подносилац Пријаве подноси само једну Пријаву у оквиру Јавног позива. Подносилац пријаве може поднети пријаву само још једном, уколико је већ једном имао одобрен пројекат и био корисник бесповратних средстава под условом да је први одобрени Пројект у потпуности завршен и реализован.

НЕПРИХВАТЉИВИ ТРОШКОВИ:
1) набавка, закуп или лизинг земљишта и постојећих зграда, без обзира да ли је лизинг довео до преноса власништва на закупца;
2) новчане казне и трошкови парнице;
3) половне машине и опрема;
4) банкарске накнаде, трошкови гаранција и слични трошкови;
5) трошкови конверзије, курсни губици, као и други чисто финансијски трошкови;
6) трошкови заступања који нису од општег интереса;
7) нови инфраструктурни системи за наводњавање ван газдинства или њихово проширење;
8) улагања у активности које могу резултирати повећаном контаминацијом пограничних водених површина;
9) доприноси у натури;
10) набавка права на производњу одређених пољопривредних производа, набавка животиња, расада једногодишњих биљака и њихова садња;
11) сви трошкови одржавања, амортизације и закупа;
12) настали трошкови за које је уплате извршила јавна управа, а на име средстава за покривање трошкова за управљачку и оперативну структуру, а посебно покривања режијских трошкова, станарина и зарада запослених у активностима управљања, спровођења, праћења и контроле, а у оквиру спровођења Пројекта коришћења бесповратних средстава од стране корисника;
13) улагања у копање и реконструкцију бунара;
14) активности са негативним утицајима на животну средину или друштво, укључујући кумулативне утицаје, који су неповратни или неминовни;
15) производња или трговина дуваном;
16) производња или трговина било којим производом или активношћу која се према законима или прописима државе домаћина или међународним конвенцијама и споразумима сматра незаконитом или подлеже међународним забранама, као што су фармацеутски производи, пестициди/ хербициди, супстанце које оштећују озонски омотач, PCB (Polychlorinated bipheny) дивље животиње или производи регулисани CITES (Convention on International Trade of Endangered Species) Конвенција о међународној трговини ургоженим врстама дивље флоре и фауне);
17) производња или трговина радиоактивним материјалима. То се не односи на набавку медицинске опреме, опреме за контролу квалитета (мерења) и било које опреме где WBG (World Bank Group) сматра да је радиоактивни извор безначајан и / или адекватно заштићен;
18) производња или трговина неограниченим азбестним влакнима;
19) производња, трговина, складиштење или транспорт значајних количина опасних хемикалија или коришћење опасних хемикалија у комерцијалним размерама (бензин, керозин и други нафтни производи);
20) производња и прерада генетски модификованих организама (ГМО);
21) употреба забрањених пестицида;
22) употреба врста из Додатка 1 Бонске конвенције о међународној трговини угроженим врстама дивље фауне и флоре;
23) активности које ће проузроковати висок негативан утицај на приходе/ средства за живот;
24) активности које укључују било коју врсту присилног исељавања људи;
25) активности које не пружају једнаке плате за једнак рад женама и мушкарцима;
26) производња или активности које укључују присилни рад;
27) активности које узрокују или доводе до злостављања деце, експлоатације дечијег рада или трговине људима; ниједно дете млађе од 15 година не би требало да ради на потпројекту, или на било који начин учествује у његовој реализацији;
28) развој нових насеља или проширење постојећих насеља на критичним стаништима, заштићеним подручјима или подручјима предложеним за одређене нивое заштите природе (нпр. национални паркови, шуме и сл);
29) активности које се односе на стицање непокретности противно закону.