Skip to main content

Бодовање и рангирање пријава

БОДОВАЊЕ И РАНГИРАЊЕ

Управа спроводи поступак бодовања и рангирања у року који не може бити дужи од 60 дана од дана истека рока за подношење пријава.  У случају када постоји више подносилаца пријава са истим бројем бодова предност има подносилац који је остварио више бодова по основу критеријума за бодовање, по наведеном редоследу и то:

  1. утицај пројекта на животну средину и ублажавање ефеката климатских промена;
  2. сарадња у сврху јачања тржишних позиција;
  3. унапређење људских ресурса из обртних средстава Потпројекта;
  4. социјални статус подносиоца пријаве;
  5. географски и социо-економски показатељи од значаја за спровођење Потпројекта;
  6. који је раније поднео пријаву – по редоследу подношења пријаве.

ПРЕЛИМИНАРНА ранг листа подносилаца Пријава се објављује на званичној интернет страници Управе. Подносилац захтева за одобравање пројекта има право на приговор на своје место на бодовној листи у року од 15 дана од дана објављивања листе. О приговору Управа решава у року од 15 дана од дана подношења приговора.

По коначности одлука о приговорима Управа објављује КОНАЧНУ ранг листу захтева за одобравање пројекта на званичној интернет страници Управе.

Подносиоцима пријаве који су на основу ранг листе остварили најмање 50 бодова, Управа решењем одобрава право на коришћење бесповратних средстава, а до висине расположивих средстава утврђених Јавним позивом.

Директор Управе Решењем одобрава право на коришћење бесповратних средстава подносиоцу Пријаве на основу ранг листе, а до висине расположивих средстава утврђених Јавним позивом. Решење садржи:

  • податке о обавезама подносиоца Пријаве у складу са условима за одобравање Пројекта,
  • рок за испуњавање тих обавеза и
  • услове за подношење Захтева за одобравање Пројекта