Skip to main content

Субвенције за подизање засада воћака и хмеља

Право на подстицаје за подизање производних засада  има:

  1. физичко лице – носилац комерцијалног породичног пољопривредног газдинства
  2. предузетник
  3. правно лице, и то: привредно друштво, земљорадничка задруга, научноистраживачка организација, школа, задужбина, манастир и црква.

 Предмет подстицаја јесу прихватљиве инвестиције и трошкови у подизање нових производних засада са савременом технологијом гајења воћака и хмеља, без наслона и са наслоном, као и припрема  земљишта за подизање производних засада.

Право на подстицаје остварује се за један или више подигнутих производних засада, a најмања површинa сваког производног засада треба да износи:

  • од 0,1 ha до 2 ha за сваку врсту јагодастих воћака и хмеља, а за шумску јагоду од 0,05 ha до 2 ha
  • од 0,2 ha до 5 ha за сваку врсту јабучастих, коштичавих, језграстих и осталих дрвенастих воћака

Корисник подстицаја остварује право на подстицаје у одговарајућем процентуалном износу од вредности реализоване инвестиције, зависно од места инвестиције, односно подручја где је засад подигнут (у складу са законом којим се уређују подстицаји у пољопривреди и руралном развоју, односно пoсeбним прописом којим се уређује расподела подстицаја у пољопривреди и руралном развоју.)

Захтев се подноси  од 1. маја до 31. августа текуће календарске године за засадае подигнуте у четвртом кварталу претходне календарске године и првом и другом кварталу текуће године. За производне засаде јагода подигнуте у трећем кварталу текуће календарске године захтеви се подносе од 1. маја до 30. септембра текуће календарске године.

Подносилац захтева може да оствари право на подстицаје подношењем само једног Захтева. За производне засаде јагода подигнуте у трећем кварталу текуће календарске године може се поднети још један захтев у истој календарској години.

Висина подстицаји се утврђују у износу од 50% од вредности реализоване прихватљиве инвестиције умањене за износ средстава на име пореза на додату вредност, односно у износу од 65% од ове вредности у подручју са отежаним условима рада у пољопривреди.

Највиши укупни износ подстицаја који корисник подстицаја може да оствари у једној календарској години је 3.000.000 динара.