Skip to main content

Подстицаји за набавку нових машина и опреме за примарну биљну производњу

Министарство пољопривреде објавило је Јавни позив за подршку инвестицијама за набавку нових машина и опреме за примарну биљну производњу у 2021-2022. Години

Подстицаји се утврђују у износу од 50 % од вредности реализоване прихватљиве инвестиције (без ПДВ-а), односно у износу од 65 % од ове вредности у подручју са отежаним условима рада у пољопривреди. Највиши укупни износ подстицаја који корисник подстицаја може да оствари у једној календарској години је 800.000 динара.

Захтев за остваривање права на подстицаје у складу са овим Јавним позивом подноси се у року од 1. јануара до 28. фебруара 2022. године.

Право на подстицаје остварују лица која су уписана у Регистар пољопривредних газдинстава и налазе се у активном статусу, и то:

 • физичко лице - носилац комерцијалног породичног пољопривредног газдинства;
 • предузетник;
 • привредно друштво;
 • земљорадничка задруга која има најмање пет чланова задруге
 • средња школа;
 • научноистраживачка организација у области пољопривреде;
 • црква и верска заједница,

Подстицаји обухватају инвестиције у набавку нових машина и опреме за:

 • примарну производњу биљних култура у заштићеном простору;
 • примарну производњу воћа и грожђа;
 • примарну производњу поврћа, цвећа, ароматичног и лековитог биља;
 • убирање воћа, грожђа, поврћа, цвећа, ароматичног и лековитог биља;
 • примарну производњу житарица, индустријског и крмног биља;
 • обраду земљишта, заштиту биљака од болести, корова и штеточина, прихрањивање/ђубрење, бербу и транспорт примарних пољопривредних производа;
 • наводњавање биљних култура.

 Лице остварује право на подстицаје ако:

 • је у потпуности реализовало инвестиције у периоду од 1. јануара 2021. године до дана подношења захтева за остваривање права на подстицаје (најкасније 28. Фебруара);
 • је вредност инвестиција за које се подноси захтев за остваривање права на подстицаје једнака или већа од 65.000 динара;
 • је износ појединачног рачуна једнак или већи од 50.000 динара и ако је на рачуну износ за сваку појединачну инвестицију из Табеле једнак или већи од 50.000 динара;

Лице које испуњава опште услове овог Јавног позива остварује право на подстицаје ако:

 • у Регистру има уписано пољопривредно земљиште под производњом одговарајућих врста биљних култура, и то површине:
  • до 0,5 ha поврћа, воћа или цвећа у заштићеном простору,
  • до 2 ha јагодастог воћа, односно до 5 ha осталог воћа,
  • до 2 ha грожђа, на парцелама које су уписане и у Виноградарски регистар
  • до 3 ha поврћа (на отвореном пољу),
  • од 0,1 до 50 ha цвећа (на отвореном пољу),
  • до 50 ha ароматичног и лековитог биља,
  • до 50 ha житарица, индустријског и крмног биља;
  • од 50-100 ha житарица, индустријског и крмног биља – само наводњавање
 • је предмет инвестиције везан за производњу одговарајуће врсте биљних култура.

Корисник подстицаја дужан је да наменски користи, не отуђи и не омогући другом лицу коришћење предмета подстицаја у року од три године од дана набавке опреме, односно пет година од дана набавке машина и механизације, као и да се придржава других обавеза корисника подстицаја у складу са законом који уређује подстицаје у пољопривреди и руралном развоју.

Наша консултантска кућа је специјализована за ову врсту послова и има искуство у преко 800 реализованих пројеката у целој Србији.