Skip to main content

Субвенције за прераду пољопривредних и прехрамбених производа

Право на подстицаје остварују лица која су уписана у Регистар пољопривредних газдинстава и налазе се у активном статусу, и то:
1) предузетник
2) привредно друштво
3) земљорадничка задруга која има најмање пет чланова

Подстицаји обухватају подршку програмима који се односе на инвестиције у пољопривреди за унапређење конкурентности:
1) у сектору млека
2) у сектору меса
3) у производњу пива
4) у сектору воћа и поврћа

Највиши укупни износ подстицаја који корисник подстицаја може да оствари у једној календарској години је 5.000.000 динара.

Поступак за оствaривање права на подстицаје за маркетинг у сектору прераде млека и меса, покреће се подношењем захтева за остваривање права на подстицаје – Управи за аграрна плаћања, за сваку календарску годину.

ПРЕДАЈА ЗАХТЕВА: у периоду од 1. јануара до 30. септембра текуће године
ИНВЕСТИЦИЈЕ: које су у потпуности реализоване у периоду од 1. јануара текуће календарске године у којој се подноси захтев, а најкасније до дана подношења захтева за остваривање права на подстицаје

СЕКТОР ПРЕРАДЕ МЛЕКА

− набавка нових специјалних возила за транспорт сировог млека са одговарајућом опремом (мерни уређаји и уређаји за узорковање)
− набавка нове опреме за узорковање, пријем, прераду, пуњење и паковање млека и производа од млека
− набавка нове опреме за чишћење, прање и дезинфекцију (стерилизацију) објеката, опреме, алата, уређаја и машина, укључујући и опрему за гардеробе и санитарне просторије
− набавка нове лабораторијске опреме (без стакленог прибора) за интерну употребу, као део прерађивачког погона
− набавка нове опреме за дезинфекцију радника
− набавка контролних маркица за обележавање производа од млека са ознаком географског порекла

СЕКТОР ПРЕРАДЕ МЕСА

− набавка нове опреме за омамљивање, клање и обраду трупова
− набавка нових уређаја за мерење удела мишићног ткива у труповима
− набавка нове опреме за сакупљање, пријем, чување/складиштење (хлађење), уклањање и прераду споредних производа животињског порекла који нису за исхрану људи
− набавка нове опреме и уређаја за расецање, обраду, прераду, паковање и означавање меса и уситњеног меса, полупроизвода од меса, машински сепарисаног меса и производа од меса
− набавка нове опреме и уређаја за хлађење, пастеризацију и стерилизацију меса и производа од меса
− набавка лабораторијске опреме (без стакленог прибора) за интерну употребу;
− набавка нове опреме за чишћење, прање и дезинфекцију (стерилизацију) објеката, опреме, алата, уређаја и машина, укључујући и опрему за гардеробе и санитарне просторије
− набавка нове опреме за дезинфекцију радника
− набавка контролних маркица за обележавање производа од меса са ознаком географског порекла

ПРОИЗВОДЊА ПИВА

− набавка нове опреме за чишћење, прање и дезинфекцију (стерилизацију) објеката, опреме, алата, уређаја и машина, укључујући и опрему за гардеробе и санитарне просторије
− набавка нове опреме за пријем, припрему и прераду сировина за производњу пива
− набавка нове опреме за дезинфекцију радника
− набавка нове лабораторијске опреме (без стакленог прибора) за интерну употребу, као део прерађивачког погона
− набавка опреме и машина које се користе у малој занатској производњи пива: за припрему слада за комљење, за производњу сладовине, за производњу пива, додатна опрема за отакање нефилтрираног пива као и отакање пива у стакленој амбалажи

СЕКТОР ПРЕРАДЕ ВОЋА И ПОВРЋА

− набавка нове опреме и уређаја за сушење воћа и поврћа, као и њихових производа
− набавка нове опреме и уређаја за замрзавање воћа и поврћа, као и њихових производа
− набавка нове опреме и уређаја за бланширање, пастеризацију и стерилизацију производа
− набавка нове опреме за чишћење, прање и дезинфекцију (стерилизацију) објеката, опреме, алата, уређаја и машина, укључујући и опрему за гардеробе и санитарне просторије
− набавка нове опреме и уређајa за пријем, прераду, пуњење и паковање воћа и поврћа, као и њихових производа
− опрема за дезинфекцију радника
− лабораторијска опрема (без стакленог прибора) за интерну употребу, као део прерађивачког погона