Skip to main content

Субвенције за опрему и систем за наводњавање и опреме за побољшање водног, ваздушног и топлотног режима биљака на територији АП Војводине

Предмет конкурса јесте додела бесповратних средстава за суфинансирање изградње цевовода и набавке опреме и система за наводњавање:опремање бунара, набавка пумпи и агрегата за наводњавање, набавка система за наводњавање вештачком кишом, субиригација, материјала за покривање повртарских и воћарско- виноградарских култура и цвећа, у циљу заштите од мраза – агротекстил, малч фолије и друго.
Право на подстицаје остварују лица која су уписана у Регистар пољопривредних газдинстава као носиоци и налазе се у активном статусу, и то:
1. физичко лице:
2. предузетник
3. привредно друштво,
4. земљорадничка и сложена задруга
Бесповратна средства за подршку инвестиција по овом конкурсу утврђују се у износу:
- до 60% од укупно прихватљивих трошкова инвестиције.
- до 70% од укупних прихватљивих трошкова ивестиције за подносиоце пријава и то:

  • физичка лица, предузетнике и правна лица, чија је инвестиција на подручју са отежаним условима рада у пољопривреди,
  • физичка лица и овлашћена лица у правном лицу млађа од 40 година и
  • жене

Максималан износ бесповратних средстава по једној пријави је:
- до 7.000.000,00 динара,односно
- до 7.700.000,00 динара за подносиоце пријава: физичка лица, предузетнике и правна лица, чија је инвестиција на подручју са отежаним условима рада у пољопривреди, физичка лица и овлашћена лица у правном лицу млађа од 40 година и жене.

Конкурс је отворен у периоду Фебруар - Март текуће године.

Приликом разматрања поднетих пријава за остваривање бесповратних средстава, неће се признавати инвестиције и купљена опрема пре 01.01. текуће године, што мора бити документовано рачунима са спецификацијом опреме, отпремницама, изводима из банке, гарантним листовима, царинским декларацијама, уколико је реч о опреми из увоза, и другим доказима, који носе датум након 01.01. текуће године.

Лица остварују право на подстицаје за инвестиције у следећим секторима:
1. Сектор воћа
2. Сектор поврћа
3. Сектор винове лозе
4. Сектор осталих усева