sr Српски језик en English hu Magyar

Подстицаји за набавку нових машина и опреме у примарној сточарској производњи

Министарство пољопривреде објавило је Јавни позив за подршку инвестицијама за набавку нових машина и опреме у примарној сточарској производњи у 2021-2022. Години.

Подстицаји се утврђују у износу од 50 % од вредности реализоване прихватљиве инвестиције (без ПДВ-а), односно у износу од 65 % од ове вредности у подручју са отежаним условима рада у пољопривреди. Највиши укупни износ подстицаја који корисник подстицаја може да оствари у једној календарској години је 800.000 динара.

Захтев за остваривање права на подстицаје у складу са овим Јавним позивом подноси се у року од 1. јануара до 28. фебруара 2022. године.

Право на подстицаје остварују лица која су уписана у Регистар пољопривредних газдинстава и налазе се у активном статусу, и то:

 • физичко лице - носилац комерцијалног породичног пољопривредног газдинства;
 • предузетник;
 • привредно друштво;
 • земљорадничка задруга која има најмање пет чланова задруге
 • средња школа;
 • научноистраживачка организација у области пољопривреде;
 • црква и верска заједница,

Подстицаји обухватају инвестиције у набавку нових машина и опреме:

 • за припрему, дистрибуцију и складиштење концентроване и кабасте сточне хране;
 • за манипулацију и дистрибуцију чврстог, полутечног и течног стајњака;
 • којом се штити добробит животиња;
 • за вагање, усмеравање и обуздавање животиња;
 • за производњу конзумних кокошијих јаја;
 • за пчеларство;
 • за мужу;
 • за држање, одгој и тов живине.

Лице остварује право на подстицаје ако:

 • је у потпуности реализовало инвестиције у периоду од 1. јануара 2021. године до дана подношења захтева за остваривање права на подстицаје (најкасније 28. Фебруара);
 • је вредност инвестиција једнака или већа од 80.000 динара, односно ако је вредност инвестиција за пчеларство једнака или већа од 50.000 динара;
 • је износ појединачног рачуна једнак или већи од 25.000 динара и ако је на рачуну износ за сваку појединачну инвестицију из Табеле једнак или већи од 25.000 динара, односно ако је за инвестиције за пчеларство износ појединачног рачуна једнак или већи од 20.000 динара;

Лице које испуњава опште услове овог Јавног позива остварује право на подстицаје ако испуњава следеће услове:

 • има објекат уписан у Регистар објеката, односно Регистар одобрених објеката у складу са законом којим се уређује ветеринарство,
 • у Регистру има пријављен одговарајући сточни фонд (податке о врсти животиња и броју газдинства (HID) на којима се држе или узгајају);
  • за инвестиције које се односе на производњу крављег млека, до највише 19 крава,
  • за инвестиције које се односе на пчеларство, од пет до 1000 кошница пчела
  • за инвестиције које се односе на производњу меса: до највише 19 говеда и/или до највише 149 оваца и коза и/или до највише 29 крмача и/или до највише 99 товних свиња по турнусу и/или до највише 3.999 бројлера по турнусу /или до највише 399 товних ћурки по турнусу,
  • за инвестиције које се односе на производњу конзумних кокошијих јаја, укупни капацитет објекта за држање кокошака носиља у експлоатацији до 4.999,

Корисник подстицаја дужан је да наменски користи, не отуђи и не омогући другом лицу коришћење предмета подстицаја у року од три године од дана набавке опреме, односно пет година од дана набавке машина и механизације, као и да се придржава других обавеза корисника подстицаја у складу са законом који уређује подстицаје у пољопривреди и руралном развоју.

Наша консултантска кућа је специјализована за ову врсту послова и има искуство у преко 800 реализованих пројеката у целој Србији.

IPARD

Сва права резервисана © 2020 СИМ ЦЕРТ д.о.о.