Skip to main content

Субвенције за унапређење примарне пољопривредне производње

Право на подстицаје остварују лица која су уписана у Регистар пољопривредних газдинстава и налазе се у активном статусу, и то:

  • физичко лице – носилац регистрованог комерцијалног породичног пољопривредног газдинства
  • предузетник
  • привредно друштво (микро, мало или средње правно лице)
  • земљорадничка задруга (која има најмање пет чланова задруге)
  • средња школа
  • црква и верска заједница (регистроване у складу са законом којим се уређују цркве и верске заједнице)

Субвенције за фармере обухватају подршку инвестицијама у изградњу и опремање објеката и то:

1. подстицаји програму за подршку за изградњу и опремање објеката за чување и складиштење воћа и поврћа:
а) изградњу објекта за чување и складиштење воћа и поврћа;
б) набавку нове опреме за објекат за чување и складиштење воћа и поврћа;
ц) набавку нове опреме за припрему воћа и поврћа за тржиште.

2. подстицаји програму за подршку инвестицијама за изградњу и опремање објеката за унапређење примарне сточарске производње:
а) изградњу објекта за смештај свиња, оваца, коза, говеда или живине;
б) набавку нове опреме за објекат за смештај животиња;
ц) грађење новог објекта за складиштење стајњака;
д) набавку нове опреме за манипулацију, одлагање, сепарацију и дистрибуцију стајњака;
е) изградњу објекта за аквакултуру
ф) набавку нове опреме за објекте за аквакултуру

Износ подстицаја

Највиши укупни износ подстицаја по подносиоцу захтева и по појединој врсти подстицаја јесте:
1) 8.000.000 динара за подстицаје програму за подршку инвестицијама за изградњу и опремање објеката за чување и складиштење воћа и поврћа
2) 3.500.000 динара за подстицаје програму за подршку инвестицијама за изградњу и опремање објеката за унапређење примарне сточарске производње

Субвенционисање набавне цене опреме за изградњу хладњача и набавку нове опреме за хладњаче износи 50-65% од износа цене без ПДВ-а. Износ подстицаја зависи од тога да ли се корисник подстицаја налази у подручју са отежаним условима рада у пољопривреди или не. Уколико се корисник подстицаја налази у у подручју са отежаним условима рада у пољопривреди износ подстицаја је 65% од цене без пореза.
Захтев за остваривање права на подстицаје подноси се министарству надлежном за послове пољопривреде – Управи за аграрна плаћања, за сваку календарску годину, у периоду од Јуна до Октобра текуће године. Исти подносилац захтева може поднети само један захтев за остваривање права на подстицаје при чему захтев може обухватити један или више подстицаја, односно једну или више прихватљивих инвестиција из Табеле, у оквиру одговарајуће врсте програма, односно подстицаја.
Корисник подстицаја наменски користи, не отуђује и не омогућава другом лицу коришћење предмета подстицаја у року од пет година од дана коначности решења.