Skip to main content

Субвенције за производњу вина

Право на подстицаје остварују лица која су уписана у Регистар пољопривредних газдинстава и налазе се у активном статусу, и то:
1) Предузетник;
2) Привредно друштво;
3) Земљорадничка задруга која има најмање пет чланова задруге који су уписани у регистар
4) Задужбина регистрована у складу са законом којим се уређују задужбине и фондације.

Износ субвенције за винаре се утврђује у процентуалном износу од 60% од вредности прихватљиве инвестиције без ПДВ-а. Ако је корисник подстицаја сам извршио увоз предмета инвестиције, вредност прихватљиве инвестиције представља статистичка вредност робе у динарима утврђена у јединственој царинској исправи.

ПРИХВАТЉИВЕ ИНВЕСТИЦИЈЕ

Изградњa објеката винарије
- објекат за прераду - max. 1000m2
- дегустациона сала max 30% од тога
  • Грађење и/или доградња | Прихватљиви трошкови до 60.000 дин по м2 | Максимални износ подстицаја до 30.000.000 дин
  • Реконструкцијa, адаптацијa и санацијa | Прихватљиви трошкови до 35.000 дин по м2 | Максимални износ подстицаја до 30.000.000 дин
Куповина нове опреме, уређаја и машина

Максимални износ подстицаја до 10.000.000 дин

Општи трошак

Максимални износ подстицаја до 1.000.000 дин

Максимум у једној календарској години 41.000.000 дин

ПРЕДАЈА ЗАХТЕВА: у периоду од 15. Марта до 29. Априла 2022. године.
ИНВЕСТИЦИЈЕ:
   Предрачун - за нереализоване инвестиције
   Рачун - за реализоване инвестиције:
                  - за све инвестиције - на старији од 01. септембра претходне године
                  - за општи трошак – не старије од 01.01. 2018

Корисник подстицаја дужан је да наменски користи, не отуђује и не омогућава другом лицу коришћење предмета подстицаја у року од пет година од дана издавања рачуна за набавку опреме, уређаја и машина за производњу вина, односно од дана издавања употребне дозволе за изграђени објекат винарије и придржава се других обавеза корисника подстицаја, у складу са законом којим се уређују подстицаји у пољопривреди и руралном развоју.