Skip to main content

Субвенције за производњу јаких алкохолних пића

Право на подстицаје остварују лица која су уписана у Регистар пољопривредних газдинстава и налазе се у активном статусу, и то:
1) предузетник;
2) привредно друштво;
3) земљорадничка задруга која има најмање пет чланова задруге;
4) задужбина регистрована у складу са законом којим се уређују задужбине и фондације;
5) црква и верска заједница, регистроване у складу са законом којим се уређују цркве и верске заједнице.

Износ субвенције за производњу ракије се утврђују у процентуалном износу од 60% од вредности реализоване прихватљиве инвестиције за ПДВ. Ако је подносилац захтева сам извршио увоз предмета инвестиције, вредност реализоване прихватљиве инвестиције представља статистичка вредност робе у динарима утврђена у јединственој царинској исправи.

ПРИХВАТЉИВЕ ИНВЕСТИЦИЈЕ

Изградњa објеката
  • Грађење и/или доградња | Прихватљиви трошкови до 60.000 дин по м2 | Максимални износ подстицаја до 10.000.000 дин
  • Реконструкцијa, адаптацијa и санацијa | Прихватљиви трошкови до 35.000 дин по м2 | Максимални износ подстицаја до 10.000.000 дин
Куповина нове опреме, уређаја и машина

Максимални износ подстицаја до 5.000.000 дин

Општи трошак

Максимални износ подстицаја до 500.000 дин

Максимални износ подстицаја у једној календарској години износи 15.500.000 дин.

ПРЕДАЈА ЗАХТЕВА: у периоду од 01. Март – 15 Април текуће године 

РЕАЛИЗОВАНЕ ИНВЕСТИЦИЈЕ: РАЧУН за реализоване инвестиције
- за све инвестиције - не старији од 15. новембра 2020.г.
- за општи трошак – не старије од 01.01. 2018

НЕРЕАЛИЗОВАНЕ ИНВЕСТИЦИЈЕ: Предрачун, профактура, предуговор, понуда или друга врста предрачуна за набавку нове опреме, уређаја и машина, односно набавку материјала и извођење радова на објекту у функцији производње јаких алкохолних пића, односно општи трошак.

Подносилац може поднети само један захтев за остваривање права на подстицаје по једном јавном позиву, који може обухватити један или више инвестиција у оквиру одговарајуће врсте подстицаја.

Корисник подстицаја дужан је да наменски користи, не отуђује и не омогућава другом лицу коришћење предмета подстицаја у року од пет година од дана коначности решења и испуњава друге обавезе корисника подстицаја, у складу са законом којим се уређују подстицаји у пољопривреди и руралном развоју.