sr Српски језик en English hu Magyar

Ко може да конкурише

Програм подршке обухвата прихватљиве инвестиције у области откупа, прераде и маркетинга примарних пољопривредних производа, као и унапређење маркетинга производа домаће радиности:
1. пријем, манипулације, утврђивање квалитета, дораде, складиштења и прераде осталих усева;
2. прерада и маркетинг млека и млечних производа;
3. прерада и маркетинг меса и производа од меса;
4. производња и маркетинг вина;
5. прерада/дорада, паковање и маркетинг пчелињих производа;
6. унапређење маркетинга производа старих и уметничких заната, тј. послова домаће радиности који су сертификовани

Право на коришћење бесповратних средстава имају:
1. предузетник
- носилац комерцијалног породичног пољопривредног газдинства;
- уписано у Регистар привредних субјеката и има активан статус;
- у АПР није регистровано да му је изречена правноснажна судска или управна мера забране обављања делатности;
- у АПР није регистровано да је осуђивано због привредног преступа;
- у АПР није регистрован поступак ликвидације или стечаја, нити је престао да постоји услед судске или одлуке другог органа са обавезујућом снагом;
- је разврстано у микро, мало или средње правно лице, у складу са законом којим се уређује рачуноводство
2. привредно друштво
- носилац комерцијалног породичног пољопривредног газдинства;
- уписано у Регистар привредних субјеката и има активан статус;
- у АПР није регистровано да му је изречена правноснажна судска или управна мера забране обављања делатности;
- у АПР није регистровано да је осуђивано због привредног преступа;
- у АПР није регистрован поступак ликвидације или стечаја, нити је престао да постоји услед судске или одлуке другог органа са обавезујућом снагом;
- је разврстано у микро, мало или средње правно лице, у складу са законом којим се уређује рачуноводство
- у структури власништва има мање од 25% јавног капитала
- није у групи повезаних лица у којој су неки од чланова велика правна лица;
3. земљорадничка задруга
- носилац комерцијалног породичног пољопривредног газдинства;
- уписано у Регистар привредних субјеката и има активан статус;
- у АПР није регистровано да му је изречена правноснажна судска или управна мера забране обављања делатности;
- у АПР није регистровано да је осуђивано због привредног преступа;
- у АПР није регистрован поступак ликвидације или стечаја, нити је престао да постоји услед судске или одлуке другог органа са обавезујућом снагом;
- је разврстано у микро, мало или средње правно лице, у складу са законом којим се уређује рачуноводство.

Посебни услови:
1. пријем, манипулације, утврђивање квалитета, дораде, складиштења и прераде осталих усева (за изградњу и опремање)
- до 2ха под осталим усевима регистровано у РПГ
- регистровано у Регистру откупљивача пољопривредних производа
2. прерада и маркетинг млека и млечних производа (за набавку опреме)
- утврђен капацитет за прераду млека мањи од 3.000 литара млека на дан
3. прерада и маркетинг меса и производа од меса (за набавку опреме)
- утврђен дневни капацитет клања мањи од 10 говеда, односно 50 свиња/оваца/коза, односно 4.000 бројлера
4. производња и маркетинг вина (за набавку опреме)
- капацитет мањи од 20.000 литара вина на годишњем нивоу
5. прерада/дорада, паковање и маркетинг пчелињих производа (за изградњу и опремање)
6. унапређење маркетинга производа старих и уметничких заната, тј. послова домаће радиности (за набавку опреме)

IPARD

Сва права резервисана © 2020 СИМ ЦЕРТ д.о.о.