Skip to main content

Конкурс АП Војводине за набавку нових машина и опреме за унапређење примарне производње биљних култура

Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство Нови Сад расписао је Конкурс за доделу средстава за суфинансирање инвестиција у физичку имовину пољопривредних газдинстава за набавку нових машина и опреме за унапређење примарне производње биљних култура у АП Војводини у 2024. години.

Предмет конкурса је додела бесповратних средстава за суфинансирање набавке: механизације у сектору воће, грожђе и хмељ и опреме за заштиту од временских непогода и елемената потребних за подизање производних засада воћа, винове лозе и хмеља; конструкција и опреме за биљну производњу у заштићеном простору и опреме - линија у сектору воће, грожђе, поврће и набавку прикључне механизације у сектору поврће и остали усеви.

За реализацију мере предвиђено је укупно 392.000.000,00 динара и то за следеће активности:

Активност 1: Суфинансирање инвестиција у набавку механизације у сектору воће, грожђе и хмељ и опреме за заштиту од временских непогода и елемената потребних за подизање производних засада воћа, винове лозе и хмеља

Максималан износ бесповратних средстава по једној пријави не може бити већи од 4.100.000,00  динара.

Минималан износ бесповратних средстава по једној пријави износи 100.000,00 динара.

Активност 2: Суфинансирање инвестиција у набавку конструкција и опреме за биљну производњу у заштићеном простору

Максималан износ бесповратних средстава по једној пријави не може бити већи од 2.310.000,00 динара.

Минималан износ бесповратних средстава по једној пријави износи 100.000,00 динара.

Активност 3: Суфинансирање инвестиција у физичка средства пољопривредних газдинстава за набавку опреме – линија у сектору воће, грожђе, поврће и набавку прикључне механизације у сектору поврће и остали  усеви

Максималан износ бесповратних средстава по једној пријави не може бити већи од 880.000,00 динара.

Минималан износ бесповратних средстава по једној пријави за инвестиције у сектору воће, грожђе и поврће износи 100.000,00 динара, а у сектору остали усеви износи 300.000,00 динара.

Специфични услови за учешће на конкурсу:

 • Сектор воћа
  • Пољопривредна газдинства са прихватљивим инвестицијама до 49.999 евра;
  • Пољопривредна газдинства, регистрована у Регистру произвођача садног материјала воћа, винове лозе и хмеља у складу са Законом о садном материјалу („Службени гласник РС“ бр. 18/05 и 30/10) са прихватљивим инвестицијама до 49.999 евра.
 • Сектор поврћа
  • Пољопривредна газдинства са прихватљивим инвестицијама до 49.999 евра.
 • Сектор житарица и индустријских усева
  • Пољопривредна газдинства која имају до 49 ха земљишта под житарицама и индустријским усевима;
  • Пољопривредна газдинства која имају до 1,99 ха земљишта под хмељем.
 • Сектор виноградарства
  • Пољопривредна газдинства регистрована у Виноградарском регистру у складу са Законом о вину („Службени гласник РС“, бр. 41/09 и 93/12) са највише 1,99 ха винограда на крају инвестиције;
  • Пољопривредна газдинства регистрована у Регистру произвођача воћа, винове лозе и садног материјала хмеља у складу са Законом о садном материјалу („Службени гласник РС“ бр. 18/05 и 30/10) са прихватљивим инвестицијама до 49.999 евра.

Бесповратна средства за подршку инвестиција по конкурсу утврђују се у износу до 60% од прихватљивих трошкова инвестиције. За подносиоце пријава: физичка лица, предузетнике и правна лица, чије је газдинство регистровано на подручју са отежаним условима рада у пољопривреди, жене носиоци пољопривредних газдинстава, и физичко лице и оснивач правног лица млађи од 40 година, бесповратна средства за подршку инвестиција по овом Правилнику утврђују се у износу до 70% од укупних прихватљивих трошкова инвестиције.

Највиши укупни износ бесповратних средстава које подносилац пријаве може да оствари по свим активностима износи 6.500.000,00 динара.

Конкурс је отворен до 5. априла.